Årsmøte i Kongsberg Padleklubb 2018

Innkalling er sendt ut til alle medlemmer på mail.
(Ikke fått inkallingen? Se HER.)

Tid: Torsdag 15.02.2018 kl 18:00.
Sted: Kongsberg Rådhus, Mosebekksalen

Det vil serveres pizza til de oppmøtte under møtet.

Agenda:
• 1. Godkjenning av de de stemmeberettigede.
• 2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden.
• 3. Valg av dirigent og referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
• 4. Godkjenning av årsmelding for 2017
• 5. Godkjenning av regnskapet for 2017
• 6. Fastsette medlemskontingent for 2019
• 7. Godkjenne budsjett for 2018
• 8. Endring av organisasjonsplan
• 9. Valg
Det skal for 2018 velges:
       – Nestleder
       – Kasserer
       – 3 Styremedlemmer
       – 1 varamedlem
• 10. Endring av Lov for Kongsberg Padleklubb
• 11. Innkommende saker
• 12. Eventuelt
• 13. Sosial hygge

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må senest være styret i hende innen tordsdag 01.02.2018 kl 18:00. Innkommende saker sendes til styret@kongsberg-padleklubb.net.

Valgkomiteen for årsmøtet 2018 er Ingar Vaskinn og Kjell Helge Gjerdrum. Send en e-post til ingar@vaskinn.no om du ønsker kontakt med valgkomiteen.

Årsmøtepapirer publiseres på nettsidene og sendes ut på e-post til medlemmer en uke før årsmøtet.

Vel møtt!

Bookmark the permalink.

Legg igjen en kommentar